Kommunfullmäktige
Vecka 21, 2023

Sändes den 22 maj 2023
Hoppa till
0 Svar på interpellation från Anders Pettersson (BA). Angående effekter av nya skatteregler för biogas
18:59 Svar på interpellation från Anders Pettersson (BA). Angående laddplatser för elbilar
53:43 Kvalitetsuppföljning Överförmyndarnämnden. Uppföljning av samverkansområden med Överförmyndarnämnden i Luleå
54:57 Motion från Anders Pettersson (BA). Inför könsneutralt språk i kommunens dokument
1:16:07 Motion från Lars-Åke Vikström (SD). Begränsa hastigheten och skapa övergångsställe längs Rörviksgatan
1:18:12 Begäran om uppdrag att ta fram utvecklingsplan för Hembygdsområdet
1:26:08 Begäran om flytt av uppdrag att organisera och samordna arbete med utveckling av bredband i Bodens kommun
1:30:07 Antagande av länsgemensamma strategin Tillsammans för nära vård i Norrbotten
1:44:04 Beslutsinstans för fastställande av vattenskyddsområden
1:45:45 Godkännande av Årsredovisning för vatten och avlopp 2022
1:48:27 Förlängning av trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst i Bodens kommun
1:51:06 Antagande av Parkeringsnorm för cykel och bil på kvartersmark i Bodens kommun
1:57:14 Justering av plan- och byggtaxa för industribyggnader
1:58:42 Justering plan- och byggtaxa, mätningsavgifter
2:03:43 Godkännande av Markpolicy för Bodens kommun
2:05:35 Antagande av Reglemente för Bodens kommuns revisorer
2:07:08 Förenklad delårsrapport april 2023
2:09:53 Andreas Ek (BA) med avsägelse av uppdrag som ersättare i Boden Arena Fastighets AB
2:10:18 Motion från Rigmor Åström (M) och Daniel Rönnbäck (M). Höj bidragen till enskilda utfartsvägar
2:11:13 Interpellation från Tobias Nilsson (SD) angående renovering av ishallens A-hall och nybyggnation av B-hall