Kommunfullmäktige
Vecka 50, 2022

Sändes den 12 december 2022
Hoppa till
12:16 Information - trygghet och hälsa 2022
24:34 Revisorerna informerar
38:25 Svar på interpellaton - Nyttjande av oppositionen under kommande mandatperiod
1:19:56 Bodens framtida ishall
3:20:32 Motion - Utred upplyst gång och cykelväg mellan norra och södra svartbyn
3:24:37 Yttrande över motion - Erbjud arbetskläder till fritidspersonal med flera
3:34:27 Yttrande över motion - inrättande av ett äldreombud
3:43:54 Återrapportering av uppdrag - Utreda framtidens samhällsfastigheter
3:50:41 Avtal - Avtal mellan Boden och Jokkmokks räddningstjänster
3:51:49 Aktieägaravtal - Investeringar i Norrbotten AB
3:53:17 Samverkansavtal - Gymnasieutbildning för Boden, Piteå, Luleå och Älvsbyn
3:55:05 Utlåning av teknisk utrustning för fortroendevalda
4:01:59 Överlåtelse av bredbandsnätet
4:04:51 Indexering av taxor för lokaltrafik och färdtjänst
4:09:33 Taxa för Bodens kommuns allmäna vatten och avloppsanläggning
4:12:00 Revidering av plan och byggtaxa
4:13:45 Timtaxa vid tillämpning av taxor inom miljö och byggnämndems ansvarsområden för miljötillsyn samt för livsmedelskontroll
4:17:47 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
4:20:01 Taxa för prövning och tillstånd av serveringstillsånd enligt alkohollagen
4:21:15 Taxa för livsmedelslagstiftningen
4:22:33 Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter
4:23:50 Taxa för Prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
4:25:37 Taxa för tillsyn över försäljning i detaljhandel av folköl, tobak och liknande varor, receptfria läkemedel och tobaksfria nikotinprodukter
4:28:08 Taxa för tillsynsverksamhet inom strålskyddslagens område
4:29:38 Avfallstaxa 2023
4:32:44 Upphävande av avgift för kommunal familjerådgivning
4:37:53 taxor och avgifter inom kultur, fritids och ungdomsnämdens verksamheter för 2023
4:48:05 Riktlingen för arvode och ersättningar för förtroendevalda
6:12:25 Antagande för inköps och upphandlingspolicy för Bodens kommun och concernen
6:13:46 Strategisk plan och budget för 2023-2025
8:11:13 Kommunala Val
8:47:18 Nya Motioner