Kommunfullmäktige
Vecka 47, 2022

Sändes den 21 november 2022
Hoppa till
7:20 Medborgarförslag. Installera porrfilter/tekniska lösning och inför porrfri policy
14:11 Motion från Ingemar Karlsson (BA). Kommunen ska underhålla vissa vägar på landsbygden
32:49 Motion från Lars-Åke Vikström (SD). Beakta EUs taxonomi vid upphandlingar, anskaffningar och investeringar
37:48 Kvalitetsuppföljning kultur-, fritids- och ungdomsnämnden. Uppföljning statistik Rödbergsfortet
52:37 Kvalitetsuppföljning socialnämnden. Nämndens ordinarie kvalitetsberättelse, patientsäkerhetsberättelse, verksamhetsuppföljning med fokus på förbättringsarbeten
54:08 Återrapportering av uppdrag från den politiska ledningen. Översyn av de kommunala råden inför den kommande mandatperioden 2022 - 2026
1:06:48 Återrapportering av uppdrag från strategisk plan. Ny värdegrund för Bodens kommun
1:08:07 Återrapportering av uppdrag från Strategisk plan. Uppföljning av implementeringen av den nya, särskilda boendeformen biståndsbedömt trygghetsboende
1:09:18 Fastställande av skattesats för år 2023
1:12:12 Revidering av externa kostpriser 2023
1:35:16 Utbetalning av partistöd 2023
1:37:04 Revidering av Riktlinje för styrning och uppföljning
1:38:19 Fastställande av verksamhetsområden för kommunalt vatten och avlopp, Harads
1:40:10 Införande av gemensam gymnasieantagning
1:41:31 Moderaterna med begäran om att Per-Ulf Sandström (M) ska få fortsatt förtroende att inneha sitt ämbete som kommunrevisor mandatperioden ut trots flytt till Luleå
1:43:50 Ombildande av Winternet till kommunalt bolag - återremiss
2:07:21 Tillägg till kommunstyrelsens reglemente med anledning av inrättandet av intern företagshälsa
2:09:18 Kommunala val
2:11:07 Nya motioner
2:15:25 Nya interpellationer