Kommunfullmäktige
Vecka 42, 2022

Sändes den 17 oktober 2022
Hoppa till
6:18 Val av kommunfullmäktiges presidium för mandatperioden
10:29 Revisorerna informerar
20:52 Delgivningar
21:23 Kvalitetsuppföljning Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden. Verksamhet förskoleklass, grundskola, fritidshem samt grundsärskola
22:30 Kvalitetsuppföljning Miljö- och byggnämnden. Sveriges kommuner och regioners enkätundersökning Insikt avseende företagens kundnöjdhet med kommunens myndighetsutövning
32:25 Återrapportering av uppdrag. Översyn av kostverksamheten
33:48 Återrapportering av uppdrag. Framtagande av korruptionsförebyggande åtgärder inklusive anvisningar för hur missförhållanden på arbetsplatsen ska anmälas
35:14 Återrapportering av uppdrag. Översyn av prismodellen för biogas
36:46 Återrapportering av uppdrag. Översyn av modell för att stödja medborgare med svårigheter på bostadsmarknaden (Bostad först)
38:13 Motion från Lars-Åke Vikström (SD). Bygg miljövänligt under samhällsomvandlingen
40:02 Antagande av Arbetsmiljöpolicy
44:35 Revidering av Riktlinje för det kommunala aktivitetsansvaret
45:44 Skapande av kommungemensamt beredskapsförråd för medicinskt förbrukningsmaterial
47:28 Begäran om medel för investeringsprojekt avseende exploatering av bostadsområde Unbyn 3:19
51:11 Antagande av detaljplan infrastrukturområde Svartbyn
58:07 Detaljplan för verksamhetsområdet Svartbyn (Boden Industrial Park) (Detaljplan för etapp 2 - verksamhetsområdet Svartbyn, VU5 (Svartbyn VU5))
1:00:05 Delårsrapport och verksamhetsberättelser augusti 2022
1:01:53 Fastställande av sammanträdesdagar 2023 för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommunstyrelsens arbetsutskott
1:02:29 Ansvarsfrihet för direktionen i Kommunalförbundet Norrbottens Läns Kollektivtrafikmyndighet (RKM) avseende verksamhetsåret 2021
1:04:09 Ersättares inkallande/tjänstgöring
1:06:29 Val av ledamöter och ersättare till valberedningen för mandatperioden 2022-2026
1:08:27 Val av ledamöter och ersättare till kommunstyrelsen för mandatperioden 2022-2026
1:11:02 Val av kommunalråd i Bodens kommun för mandatperioden 2022-2026
1:12:00 Val av kommunrevisor för återstående del av mandatperioden. (Per-Erik Karlsson (C)
1:17:47 Val av kommunrevisorer till Boden Business Park Fastighets AB och Boden Science Park Fastighets AB
1:18:41 Beatrice Jarblad (S) med avsägelse av uppdraget som nämndeman i Luleå Tingsrätt
1:19:03 Johan Gröhn (C) med avsägelse av uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige
1:19:49 Ny motioner