Kommunfullmäktige
Vecka 25, 2022

Sändes den 21 juni 2022
Hoppa till
0 Återrapportering av Uppdrag. Utredning av möjligheten att möta behovet av syn- och hörselinstruktör
5:12 Återrapportering av uppdrag. Förslag om inrättande av serviceassistenter
12:17 Återrapportering av uppdrag. Samarbete kring personer med försörjningsstöd
37:21 Antagande av detaljplan för del av fastigheten Unbyn 3:19, etapp 3
38:34 Antagande av detaljplan för Boden Business Park, Sävastön, Bodens kommun
40:28 Fastställande av Lokal trafikföreskrift - Parkeringsplatser på Strandplan
42:30 Fastställande av verksamhetsområden för kommunalt VA, etapp 2
43:32 Godkännande av Handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst 2022 enligt lag om skydd mot olyckor
44:23 Ändring i reglemente för miljö- och byggnämnden med anledning av ny lag om tobaksfria nikotinprodukter
45:43 Fastställande av Riktlinje för idéburet offentligt partnerskap
53:43 Över- och underskottsshantering för vatten- och avloppsverksamhetens kvarvarande underskott
54:43 Revidering Riktlinjer för styrning och uppföljning
55:35 Revidering av lokala miljömål
59:16 Antagande av Renhållningsföreskrifter för Bodens kommun
1:01:16 Beslut om Bodens framtida ishall
2:36:35 Omfördelning av budgetram Ung Drive
2:37:39 Begäran om medel för investeringsprojekt avseende exploatering Boden Cleantech Center (BCC)
2:39:08 Begäran om medel för investeringsprojekt avseende exploatering Boden Business Park
2:40:49 Begäran om förlängning av uppdrag om tillgänglighet
2:51:41 Strategisk plan 2023-2025 och budget 2023-2025
6:06:40 Budgetändring 2022
6:08:23 Kommunala val