Kommunfullmäktige
Vecka 50, 2021

Sändes den 13 december 2021
Hoppa till
0 Information - Demokratiåret 2021
54:45 Svar på interpellation från Bernt Drugge (SD). Angående program eller policy för att spara el
1:06:06 Svar på interpellation från Lars-Åke Vikström (SD). Angående livsmedelsproduktion
1:26:30 Björknäsgymnasiet - Lucia
1:51:55 Fastställande av Avgifter och viten för grävning i offentlig platsmark
1:59:29 Fastställande av Taxor och avgifter för nyttjande av offentlig plats
2:00:33 Fastställande av Taxa för Bodens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning
2:02:14 Fastställande av Avfallstaxa 2022
2:09:06 Bodenförslag. Ändringar av skolstrukturen
2:10:57 Bodenförslag. Lägg ej ner skolor
2:12:00 Kvalitetsuppföljning kultur-, fritids- och ungdomsnämnden. Beläggningsgrad och bokningsmönster av fritids- och idrottsanläggningar
2:13:10 Arbetsmarknads- och utbildningsnämnden med begäran om anstånd med återrapportering av uppdrag från Strategisk plan – Samarbete kring personer med försörjningsstöd
2:14:09 Motion från Bosse Strömbäck (V). Flytta Parkenheten till kultur-, fritids- och ungdomsnämnden och skapa en ny tjänst för attraktivitetsfrågor
2:42:50 Motion från Johan Sellin (M) och Åke Eltoft (M). Boden behöver en stadsarkitekt
3:30:01 Finansiering av centralt dataskyddsombud
3:32:07 Kostnadsersättning för uppdragsavtal med Folkets Hus Boden
3:36:44 Stiftelsen Bodenbo med begäran om utökad borgensram
3:44:15 Beslut om utbetalning av partistöd för 2022
3:45:32 Justering av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
3:46:49 Justering av taxa för prövning och tillsyn inom livsmedelslagstiftningens område
3:50:10 Taxor och avgifter inom kultur-, fritids- och ungdomsnämndens verksamheter 2022
3:51:36 Antagande av Parkeringsnorm
4:19:00 Antagande av Handlingsplan för IT-säkerhet (Beslut i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige)
4:20:52 Kommunala Val
4:23:23 Nya Motioner
4:25:30 Nya Interpellationer