Kommunfullmäktige
Vecka 47, 2021

Sändes den 22 november 2021
Hoppa till
0 Rädda Barnen Informerar
53:06 Revisorerna informerar
58:08 Kvalitetsuppföljning miljö- och byggnämnden. Nedskräpningsärenden uttjänta fordon
1:06:54 Kvalitetsuppföljning socialnämnden. Uppföljning av implementering av ny boendeform
1:14:04 Kvalitetsuppföljning arbetsmarknads- och utbildningsnämnden. Uppföljning av individuella planer inom Jobbcenter, inom sysselsättning samt den dagliga verksamheten
1:15:22 Ta bort krav på tillstånd för höns i detaljplanerat område
1:18:50 Motion från Bernt Drugge (SD). Anta en policy för helt alkoholfri representation
1:22:31 Motion från Lars-Åke Vikström (SD). Minska köer till vårdcentral och folktandvård och minska, begränsa eller stoppa invandringen
1:42:34 Komplettering i socialnämndens reglemente om ansvar för ärenden enligt begravningslagen
1:44:08 Återrapportering av uppdrag. Godkännande av Handlingsplan för införande av jämlika förutsättningar för chefer
1:47:01 Upphävande av Riktlinjer för samverkan
1:54:17 Uppdrag att revidera de lokala miljömålen
1:55:48 Kultur-, fritids- och ungdomsnämnden med begäran om tillskott i investeringsbudgeten för etapp 2 och 3 av Bodens ridanläggning
1:57:40 Förändring av budgeterat resultat 2022-2024 med anledning av budgetpropositionen, mm
1:59:24 Godkännande av Boden Science Park Fastighets ABs försäljning av Sävast 23:161 till Nova Business i Boden AB
2:02:11 Kommunala val
2:08:46 Nya motioner
2:26:37 Nya interpellationer