Kommunfullmäktige
Vecka 51, 2020

Sändes den 14 december 2020
Hoppa till
19:53 Utdelning av bodens jämställdshetspris 2020
24:07 Frågor
33:51 Delgivningar
34:27 Demokratiåret
46:06 Svar på interpellation från Anders Pettersson (BA). Angående kommunens omsorgsverksamhet inklusive LSS-boenden
1:11:56 Svar på interpellation från Suzanne Thörnäs (BA) Angående debattklimatet i kommunfullmäktige
1:57:08 Kvalitetsuppföljning socialnämnden. Nämndens ordinarie kvalitetsberättelse, patientsäkerhetsberättelse, verksamhetsberättelse, patientsäkerhetsberättelse, verksamhetsuppföljning med fokus på förbättringsarbeten som sker ute i verksamheten
2:04:55 Kvalitetsuppföljning socialnämnden. Uppföljning av implementeringen av den nya särskilda boendeformen biståndsbedömt trygghetsboende
2:15:30 Kvalitetsuppföljning. Handläggningstider för bygglov och anmälningsärenden enligt plan och bygglagen
2:21:11 Medborgarförslag. Sätt upp övervakningskameror i Boden
2:26:02 Medborgarförslag. Subventionera taxiresor för kvinnor
2:27:08 Motion från Hendrik Andersson (L). Publicera handlingarna till fullmäktiges sammanträden via digital kanal
2:31:02 Motion från Hendrik Andersson (L) och Lars Karlsson (L) Gör Veterandagen till en ”uniform på jobbet dag” för hemvärnssoldater
2:36:42 Återrapportering av uppdrag. Utredning avseende Föreningarnas hus
2:38:01 Förändring av budgeterat resultat 2021-2023 med anledning av budgetpropositionen med mera
2:45:46 Julsång
3:00:05 Ändring av nivåer för partistöd samt utbetalning av partistöd för 2021
3:11:15 Justering/tillägg till taxa för tillsyn över försäljning i detaljhandeln av folköl, tobaksvaror samt receptfria läkemedel
3:12:32 Taxa för tillsynsverksamhet inom strålskyddslagens område
3:14:06 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningens område
3:15:23 Justering av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
3:16:22 Taxor och avgifter 2021 för kultur-, fritids- och ungdomsnämnden
3:17:24 Upphörande av integrationsrådet i Bodens kommun
3:21:21 Ändringar i reglementen för nämnderna i Bodens kommun till följd av omorganisationen
3:24:15 Fördelning av arbetsmiljöarbetsuppgift
3:25:21 Förvärv av aktierna i bolaget Restbearbetning AB
3:29:41 Yttrande över begäran från Bredåkersgruppen om hantering av lån
3:31:24 Yttrande över begäran från Gunnarsbyns Byggnadsförening om hantering av lån
3:33:03 Justering av brukaravgift för vatten och avlopp i Bodens kommun 2021
3:34:31 Anläggningsavgifter för vatten och avlopp 2021
3:36:12 Justering av avfallstaxan 2021
3:37:38 Taxor och avgifter för lokaltrafiken
3:39:18 Avgift för färdtjänst 2021
3:41:00 Skolstruktur på landsbygden
5:37:59 Kommunala Val
5:46:41 Nya Motioner