Kommunfullmäktige
Vecka 21, 2020

Sändes den 18 maj 2020
Hoppa till
22:35 Revisorerna informerar
27:26 Frågor
36:40 Delgivningar
37:08 Svar på interpellation. Angående verkställande av kommunfullmäktiges beslut
46:57 Svar på interpellation. Angående sammanställning av bidrag till föreningar och organisationer
1:07:23 Svar på interpellation. Angående barnchecklistan och checklistan för jämställda beslut
1:16:24 Svar på interpellation. Angående busslinjen Bodens centrum – Gunnarsbyn
1:37:10 Svar på interpellation. Angående målet om 30 000 invånare år 2025
2:07:11 Årsredovisning 2019
2:50:29 Ansvarsfrihet för styrelsen i Stiftelsen Bodenbo
2:52:21 Kvalitetsrapport överförmyndarnämnden. Tillgänglighet till överförmyndarnämnden
2:54:54 Kvalitetsrapport utbildningsnämnden. Elevhälsa och kostverksamhet
2:57:49 Motion från Lars-Åke Vikström (SD) och Christer Fjellström (SD). Information om vad som sker vid brand i ett litiumjonbatteri
3:01:06 Motion från Seija Fallemark (BA). Framtagande av försörjningsplan och ökning av barns kunskap om lantbruk
3:05:46 Komplettering och förlängning av Dispositionsavtal (förvaltning av regionnätet)
3:11:34 Godkännande av nämndernas, styrelsens och bolagens verksamhetsberättelser 2019
3:18:08 Riktlinjer kollektivtrafik i Bodens kommun
3:20:38 Ändringar av nämndorganisation
3:25:00 Återrapportering av uppdrag. Förslag till ny förvaltningsorganisation
4:20:35 Månadsarvoden för ordförande och vice ordförande i nya samhällsbyggnadsnämnden
4:23:46 Kvalitetsuppföljning kommunstyrelsens kommunledningsförvaltning. Jubileumsåret 100 år
4:25:56 Medborgarförslag. Anlägg en stor lekpark för alla åldrar centralt i Boden
4:36:04 Medborgarförslag. Gör om de tömda äldreboendena till studentbostäder
4:40:16 Justering av fullmäktiges beslut 2018-06-18 § 66 Införande av rätten till heltid för alla
4:47:59 evidering av Riktlinjer för finansverksamheten inklusive förvaltning av medel avsatta för pensionsförpliktelser
4:48:40 Ny form av medborgarinflytande – Medborgarförslag övergår till Bodenförslaget
5:03:30 Policy för arbetet med nationella minoriteter inom Bodens kommun
5:04:22 Tilläggsbudget till kommunstyrelsen för översikts- och detaljplanering
5:05:20 Återremiss. Förvärv av verksamheten vid Rödbergsfortet samt framtida drift