Kommunfullmäktige
Vecka 09, 2020

Sändes den 24 februari 2020
Hoppa till
4:35 Information - Barnkonventionen
30:50 Information - RFSL
43:17 Information - Rådet för trygghet och hälsa
53:20 Frågor
1:08:46 Svar på interpellation. Angående tillagningskök på äldreboendet Björknäsgården
1:17:11 Kvalitetsuppföljning. Fastighetsnämndens arbete med handlingsplanen för Borgmästaravtalet
1:27:01 Socialnämndens kvalitetsuppföljning
1:35:28 Medborgarförslag. Inför miljözon i centrum
1:38:09 Medborgarförslag. Inför demokratikriterium vid vänortssamarbete
1:40:19 Motion från Egon Palo (M). Upprätta och tillhandahåll elbilsparkeringar och laddningsstationer inom tätorten
1:49:09 Motion från Hendrik Andersson (L) och Lars Karlsson (L). Utred nyöppning av skola i Bredåker
2:27:23 Redovisning av nämndernas reviderade investeringsplaner 2020-2023
2:40:49 Revidering av externa kostpriser 2020
2:55:09 Revidering av Riktlinjer för kommunalt finansiellt stöd till trygghetsboende i Bodens kommun
3:26:27 Skrivelse från Synskadades Riksförbund Norrbotten angående kostnadsfri ledsagarservice för personer med synnedsättning
3:28:02 Fastställande av taxor och avgifter inom socialnämndens verksamheter
3:33:18 Antagande av Överenskommelse om Samverkansregler för den offentligt finansierade hälso- och sjukvården
3:34:17 Återrapportering av uppdrag. Införande av differentierad skolstart
3:35:31 Förlängning av nuvarande handlingsplan enligt lagen om skydd mot olyckor
3:36:18 Begäran om medel för investeringsprojekt avseende exploatering Västra Lunda, Sävastön
3:38:00 Avveckling av den interna tryckeriverksamheten i Bodens kommun
3:46:40 Kommunala val
3:51:44 Nya Motioner
3:57:26 Nya Medborgarförslag
4:01:29 Nya Interpellationer