Kommunfullmäktige
Vecka 51, 2019

Sändes den 16 december 2019
Hoppa till
9:55 Prisutdelning: Årets By
14:26 Kvalitetsuppföljning. Tillsyn av små avloppsanordningar
33:17 Kvalitetsuppföljning. Kvalitet i överförmyndarnämndens myndighetsutövning
44:14 Återrapportering av uppdrag. Äldreboende och trygghetsboende utanför tätorten samt särskilt boende och trygghetsboende i Sävast
1:06:14 Motion från Tony Karlsson (V). Skapa föreningscentrum i Medborgarhuset
1:23:45 Julsånger med Prästholmsskolan
1:36:49 Föreläsning av Josefine Rönnbäck
2:18:38 Motion från Egon Palo (M). Utred socialförvaltningens organisation och arbetssätt
2:38:46 Ändrad hantering av kommungemensamma kostnader
2:39:52 Fastställande av taxa för laddstolpar vid Nordpoolen och på parkeringen vid ishallen
2:41:05 Fastställande av Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen
2:49:08 Förnyelse av borgensförbindelse, regressavtal samt garantiavtal Kommuninvest
2:51:44 Antagande av Strategi för trygghet och säkerhet 2020-2023
2:52:52 Revidering av Riktlinjer för ekonomistyrning
2:53:45 Beslut om utbetalning av partistöd för 2020
2:55:09 Justering av brukaravgifter för vatten och avlopp i Bodens kommun 2020
2:56:37 Anläggningsavgifter för vatten och avlopp i Bodens kommun 2020
2:57:25 Taxeändringar för avfall Bodens kommun 2020
2:58:26 Taxor och avgifter för lokaltrafik och färdtjänst 2020
2:59:16 Redovisning av resultatet av brukarundersökning färdtjänsten
3:01:09 Sinfra inköpscentral för infrastruktur Ekonomisk förening – ansökan om medlemskap
3:02:11 Inriktningsbeslut avseende effektmål för organisationsöversyn
3:54:21 Kommunala Val
4:03:44 Medborgarförslag
4:04:51 Nya Interpellationer