Kommunfullmäktige
Vecka 47, 2019

Sändes den 18 november 2019
Hoppa till
0 Revisorerna informerar
22:25 Interpellationssvar. Interpellation från Bernt Drugge (SD). Angående förekomsten av gällande kommunala föreskrifter på kommunens webbplats
26:18 Interpellationssvar. Interpellation från Anders Pettersson (BA). Angående införandet av verksamhetsbaserad informationsredovisning
42:31 Kvalitetsuppföljning. Räddnings- och säkerhetsförvaltningen Remisser och utryckning
44:44 Kvalitetsuppföljning. Arbetsmarknadsförvaltningen Kundnöjdhet i delverksamheter
48:08 Information - Bidrag till enskilda avlopp
55:58 Återremiss. Köp av aktier i Gemträsk Holding i Boden AB
1:02:14 Återrapportering av uppdrag. Lokalproducerade livsmedel
1:10:47 Återrapportering av uppdrag. Ökad hållbarhet i kostverksamheten
1:11:49 Fastställande av Taxebestämmelser enligt lag om skydd mot olyckor och lag om brandfarliga och explosiva varor
1:12:38 Fastställande av Taxa för Räddningstjänsten extern teknisk service
1:13:21 Budgetjusteringar med anledning av statens höständringsbudget 2019 samt budgetproposition för 2020
1:14:46 Driftbidrag till Stiftelsen Kyrkkläppen
1:15:36 Fastställande av sammanträdesdagar 2020 för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och arbetsutskott
1:19:43 Namnbyte på Björknäsgymnasiet i Boden
2:20:08 Återrapportering av uppdrag. Utvärdering pilotprojekt kollektivtrafik landsbygd
2:22:52 Motion från Anders Pettersson (BA). Bidrag till enskilda avlopp
2:55:35 Motion från Hendrik Andersson (L). Satsa på turism och turistnäringen genom att införa ett endags- eller tredagarskort på kollektivtrafiken
2:57:59 Återrapportering av uppdrag. Tjänster för personer med funktionsnedsättning
3:01:51 Kvalitetsuppföljning. Arbetsmarknadsförvaltningen Kundnöjdhet i delverksamheter
3:03:20 Kommunala Val
3:06:20 Nya Motioner
3:14:27 Medborgarförslag