Kommunfullmäktige
Vecka 15, 2019

Sändes den 08 april 2019
Hoppa till
6:27 Revisorerna Informerar
23:28 Delgivningar
25:38 Årsredivisning 2018
2:18:51 Revisionsberättelse 2018
2:24:23 Motion från Elisabet Nilsson (SD) och Bernt Drugge (SD) Inför gratis Wi-Fi på demensoch äldreboenden
2:28:59 Medborgarförslag. Undersök möjligheten att införa vänort som främjar relationen mellan Israel och Palestina
2:30:00 Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning
2:32:27 Motion från Bosse Strömbäck (V) och Hendrik Andersson (L) med flera om yttranderätt för ersättare vid kommunfullmäktige
2:35:28 Antagande av Policy för informationssäkerhet
2:36:46 Budgetjusteringar med anledning av statens budget för 2019
2:39:03 Fastställande av hyreskostnad för uthyrning av Björksalen och C-samsalen vid Björknäsgymnasiet
2:42:29 Revidering av Riktlinjer ekonomistyrning
2:43:39 Kf/ks Godkännande av nämndernas, styrelsens och bolagens verksamhetsberättelser 2018
3:16:51 Kf/ks Tilläggsbudget investeringar 2019
4:24:24 Kf/ks Över- och underskottsfond i bokslut 2018
4:26:43 Ändrad bolagsstruktur för Bodens Utveckling AB (BUAB) och Boden Business Park (BBP)
4:33:14 Dagvattenstrategi för Bodens kommun
4:48:18 Återremiss. Återrapportering av uppdrag från kommunstyrelsen, taxenivåer för lokaltrafiken
4:50:43 Beställningstrafik till byar – Unbyn, Harads, Gunnarsbyn
4:58:20 Revidering av avtal Enen samt investering parkeringsgarage
5:04:10 Kommunala Val
5:10:08 Nya Medborgarförslag
5:17:07 Nya Interpellationer