Kommunfullmäktige
Vecka 25, 2018

Sändes den 18 juni 2018
Hoppa till
9 Delgivningar
1:20 Motion från Hendrik Andersson (L) Inför administrativ avgift för överklagan av bygglov
4:20 Återrapportering av uppdrag. Uppföljning av införandet av medborgarservice
4:59 Medborgarförslag. Bygg ett utegym på Kvarnängen/Kyrkkläppen
5:44 Medborgarförslag. Öppna centralt internet-café
6:27 Återrapportering av uppdrag. Införande av rätten till heltid för alla
17:30 Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare för mandatperioden 2019-2022
18:39 Justering av plan- och bygglovstaxan
19:45 Antagande av detaljplan för del av fastigheten Sävast 17:4, Hornsdal
23:19 Antagande av detaljplan för del av Heden 6:99, Trångfors
24:05 Antagande av detaljplan för Dahlian 1 och 2 samt del av Boden 56:39
59:18 Förvärv av bolag från Region Norrbotten
1:28:55 Ombildande av Garnisfastigheter AB till Bodens Näringsfastigheter AB
1:32:11 Kommunal borgen för Garnisfastigheter AB som är under namnändring till Boden Näringsfastigheter AB
1:34:31 Uppdrag att planera nytt korttidsboende
1:35:20 Nytt aktieägaravtal Investeringar i Norrbotten AB
1:36:02 Verksamhetsområde kommunalt vatten och avlopp Storklinten
1:39:06 Tilläggsbudget 2018 för BEA-anställda på tekniska förvaltningen
1:40:03 Återrapportering av uppdrag. Redovisning av arbetet med förorenade områden
1:41:06 Förslag till Trafikförsörjningsprogram för Färdtjänsten
1:43:59 Strategisk plan och skattesats
9:14:35 Nya motioner
9:16:39 Nya medborgarförslag